Algemene voorwaarden - Creetion

VERSIE 2017-09

DEFINITIES

Waar in deze voorwaarden de volgende begrippen wordt gehanteerd dient daaraan de achterstaande betekenis te worden toegekend.
Opdracht: een overeengekomen stuk werk of taak voor Creetion ten behoeve van de Opdrachtgever
Opdrachtgever: de (rechts)persoon die aan Creetion een opdracht heeft verstrekt alsmede diens rechtsopvolger(s)
Creetion: Creetion B.V., statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende te Breda aan de Oude Vest 9, postcode 4811 HR.
Projectondersteuning: het op basis van een opdracht ter beschikking stellen van personeel van Creetion voor een bepaalde kalenderperiode of realisatie van een bepaald project bij Opdrachtgever.

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden bestaan uit twee delen:

 1. Algemene bepalingen
 2. Bijzondere Voorwaarden ter zake “Projectondersteuning”

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: ALGEMEEN/TOEPASSING

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Creetion respectievelijk hun rechtsopvolgers tevens op de aan die overeenkomsten ten grondslag liggende onderhandelingen, aanbiedingen en offertes, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De Opdrachtgever met wie Creetion eenmaal een overeenkomst van opdracht met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is aangegaan wordt geacht stilzwijgend in te stemmen met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op iedere aanvullende of latere overeenkomst.

Artikel 2: AANBIEDINGEN/OFFERTES

 1. Alle aanbiedingen offertes en prijzen van Creetion, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. 2. De aanbiedingen en offertes van Creetion zijn gebaseerd op de door de Opdrachtgever versterkte informatie en laatstgenoemden staan ervoor in alle essentiële informatie naar beste weten te hebben verstrekt. De aanbieding en offertes van Creetion zijn geldig gedurende dertig dagen waarna zij, bij non-acceptatie, geacht worden te zijn ingetrokken.

Artikel 3: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

 1.  Na schriftelijke acceptatie van een aanbieding of offerte van Creetion door Opdrachtgever komt de overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek tussen partijen tot stand.
 2. De opdracht heeft geen andere inhoud dan door Creetion in de opdrachtbevestiging is vermeld van artikel 1 van Bijzondere voorwaarden inzake projectondersteuning.
 3. Opdrachtgever mag de uit de overeenkomst van opdracht voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Creetion noch geheel noch gedeeltelijk aan een derde of derden overdragen.
 4. Wijzigingen of veranderingen van de opdracht zullen partijen slechts binden, indien deze wijzigingen of veranderingen schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.

Artikel 4: NAWERKING

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging werken na, totdat er een hernieuwde overeenkomst is dan wel de overeenkomst is beeindigd.

Artikel 5: TEGENSTRIJDIGE CLAUSULES

 1. In het geval deze algemene voorwaarden en opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige bedingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen bedingen.

Artikel 6: TOEPASSELIJK RECHT/GESCHILLEN

 1. Op elk overeenkomst tussen Creetion en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen tussen Creetion en Opdrachtgever uit hoofde van een overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter ter keuze van Creetion.

BIJZONDERE VOORWAARDEN TER ZAKE PROJECTONDERSTEUNING

Artikel 1: PROJECTONDERSTEUNING

 1. In elke opdrachtbevestiging wordt minimaal het volgende vastgelegd:
  a. De aard / inhoud van het project c.q. de projectwerkzaamheden;
  b. De functie en eventueel naam van de medewerker(s) die de projectwerkzaamheden zullen uitvoeren;
  c. Het tarief, exclusief omzetbelasting;
  d. De looptijd van de overeenkomst en het minimum aantal te presteren uren in een werkweek; e. De contactpersoon van zowel Creetion als de Opdrachtgever.
 2. Daar waar in de opdrachtbevestiging expliciet staat aangegeven dat verlenging mogelijk is of daar waar door de situatie bij de Opdrachtgeven belangrijke doelstellingen of deadlines (bijvoorbeeld verschuivingen van go- live data) in gevaar komen, zullen partijen direct in overleg treden voor een hernieuwde verbintenis.
 3. Creetion heeft als inspanningsverplichting dat het personeel, als bedoeld in lid 1, beschikt over de deskundigheid en het vakmanschap die in gebruikelijke omstandigheden door Opdrachtgever voor de opdracht mogen worden verwacht.
 4. Creetion draagt er zorg voor dat de projectwerkzaamheden door betrouwbare, voldoende opgeleide, ervaren en bekwame medewerkers worden verricht. 5. Creetion behoudt zich het recht voor om individuele medewerkers op de opdracht te vervangen. Daartoe zal Creetion direct in overleg treden met de Opdrachtgever.

Artikel 2: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Creetion kan jegens Opdrachtgever uit hoofde van de tussen hen bestaande rechtsverhouding enkel aansprakelijk zijn voor directe schade en allen voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Creetion. Creetion is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolg- en bedrijfsschade, inkomensverlies, omzetderving.
 2. Indien en voor zover op Creetion enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is de aansprakelijkheid te alle tijde beperkt tot het bedrag dat op grond van de door Creetion aangehouden aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar, om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, dan wel dat de schade niet door de verzekeraar wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de overeenkomst waar de schade uit is voortgevloeid met een maximum van €100.000,-
 3. De in dit artikel omschreven aansprakelijkheid geldt tevens voor het geval Creetion aansprakelijk is voor fouten van door Creetion ingeschakelde derden.
 4. Indien een partij tekort schiet in nakoming van de verplichtingen uit een overeenkomst zal de andere partij de nalatige partij schriftelijk in gebreke stellen, waarbij de nalatige partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Voornoemde termijn heeft het karakter van een fatale termijn. Indien Creetion door omstandigheden buiten de schuld en de risicosfeer van Creetion na het aangaan van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is Creetion bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.

Artikel 3: FACTURERING/OVERWERK/BETALING

 1. Facturering aan Opdrachtgever door Creetion geschiedt op maandelijkse basis. Op verzoek zal Creetion de door Opdrachtgever goedgekeurde tijdsregistratie-rapporten van individuele medewerkers als factuurbijlage toevoegen.
 2. Reiskosten betreffende woon-werkverkeer worden niet door Creetion in rekening gebracht. Reiskosten buiten het woon-werkverkeer alsmede overige onkosten kunnen worden gefactureerd tegen nader overeen te komen tarieven en na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever.
 3. Betaling door Opdrachtgever aan Creetion geschiedt conform de standaard betalingstermijn van 30 dagen, zoals gespecificeerd op de factuur.
 4. Het overeengekomen tarief voor de door de Creetion medewerker te verrichten projectwerkzaamheden geldt voor normale werkdagen tussen 7:30 en 18:00 uur. Indien er sprake is van dagtarief, dan heeft dit betrekking op werkdagen van acht uur, exclusief eventuele pauzes, tenzij als gevolg van afwijkende afspraken tussen Creetion en haar Opdrachtgever een andere regeling wordt overeengekomen. 5. Overwerk kan door Creetion met een toeslag in rekening worden gebracht aan de Opdrachtgever, uitsluitend na schriftelijke toestemming vooraf door de Opdrachtgever. 6. Voor een tariefwijziging bij een functieverandering is een expliciete goedkeuring van de Opdrachtgever vereist.

Artikel 4: GEHEIMHOUDING

 1. Creetion erkent dat de informatie welke in het kader van de uitvoering van een opdracht aan haar bekend wordt, van vertrouwelijke aard is. 2. Creetion verbindt zich, zowel gedurende alsmede na beëindiging van deze overeenkomst om alles in het werk te stellen hetgeen redelijkerwijs mogelijk is, om geheimhouding te verzekeren aangaande alle gegevens en kennis omtrent de bedrijfsaangelegenheden, systeemgegevens, eindgebruikers en bedrijfs- en klantgegevens van de Opdrachtgever, waarvan tijdens de opdracht kennis is genomen. 3. Creetion is gehouden in het kader van de uit te voeren opdracht op verzoek van Opdrachtgever haar medewerkers een individuele geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen.

Artikel 5: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Creetion zal alle intellectuele eigendomsrechten die in het kader van de uitvoering van de opdracht ontstaan overdragen aan Opdrachtgever. 2. Creetion zal geen producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen en andere geestesproducten van Opdrachtgever verveelvoudigen, openbaren of op enigerlei wijze exploiteren.

Artikel 6: RELATIEBEDING – VERBOD OVERNAME PERSONEEL

 1. Het is de Opdrachtgever (inclusief de klanten van Opdrachtgever waar werkzaamheden voor worden verricht) niet toegestaan om gedurende de opdracht, alsmede gedurende een periode van één jaar na beëindiging c.q. voltooiing daarvan, direct of indirect overeenkomsten aan te gaan met medewerkers van Creetion, of door Creetion ingehuurde partijen, zonder vooraf schriftelijke toestemming van Creetion te hebben verkregen.

Artikel 7: BOETEBEPALING

 1. In het geval van een overtreding door de Opdrachtgever van artikel 6 verbeurt de Opdrachtgever, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een onmiddelijke opeisbare boete aan Creetion van €25000,- voor iedere overtreding, alsmede een direct opeisbare boete aan Creetion van €5000,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt. 2. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel geldt eveneens ten aanzien van de Opdrachtgever bij een overtreding van een bepaling van artikel 4 en/of 5 van deze algemene voorwaarden. 3. Los van het bovenstaande behoudt Creetion zich het recht voor om volledige schadevergoeding te vorderen en/of rechtsmaatregelen te entameren.

Artikel 8: BEEINDIGING EN ONTBINDING OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist, na afloop van de in de opdrachtbevestiging genoemde termijn of verlenging van die termijn, indien van een optietermijn gebruik is gemaakt, danwel, indien van toepassing, na realisatie van het omschreven project. 2. Partijen hebben het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen met inachtneming van een termijn van 1 maand ingaande op de eerste dag van de volgende maand. Opzegging dient schriftelijk aan de andere partij te geschieden.